เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองการศึกษา

นายณัฐพล พันธ์มา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวจินดารัตน์ พาโคกกรวด
ครู


นางวิยดา กระมิมูล
ครู


นางสายฝน โมกขะเวส
ครู