เทศบาลตำบลโคกกรวด
หัวหน้าส่วนราชการ

นายศรายุทธ อาจารยานนท์
ปลัดเทศบาล
0887048525


นายอำนาจ พิศนอก
รองปลัดเทศบาล
0801633993


นางสาวสุดใจ เปลี่ยนพล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0866531739


นางสาวรัตนา เตยโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0961073214


นางสาวพิศมัย โสมาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0892805778


นางสมมาตร อินทรมงคล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0649541563


นางสาวประภาวรรณ ศรีชุ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0850256007


นายณัฐพล พันธ์มา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0897192424


นางสาวนิภา ภูตาเพิด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
0933210118