เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวประภาวรรณ ศรีชุ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวธัญมน โสภณภูริโชติ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 
นางสาวรมิดา เชาว์พลกรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางนิอร เจริญสุข
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน