เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองคลัง

นางสาวรัตนา เตยโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางกอบแก้ว นาคะสุนทร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางบงกชกร ไวยทรง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นายคะนอง ทองสันเทียะ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางนริศรา พงษ์พฤกษ์งาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน